Privacy Verklaring

Privacy Beleid Gastouderbureau Thuis van Huis- 18-05-2018

Privacy Verklaring Gastouderbureau Thuis van Huis

Gastouderbureau Thuis van Huis gevestigd op Trimpert 1 te Mierlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17285891 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacy verklaring uiteengezet. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Thuis van Huis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Website www.thuisvanhuis.net
E-mail info@thuisvanhuis.net
Telefoon 064592319

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen;

Je persoonsgegevens worden door Gastouders Thuis van Huis verwerkt omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Gastouderbureau Thuis van Huis haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk. We verwerken deze persoonsgegevens derhalve ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Ouder:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Iban nummer en tenaamstelling;
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geslacht;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, op papieren documenten, in correspondentie en telefonisch

Kind:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Geslacht;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, op papieren documenten, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Je persoonsgegevens worden door Thuis van Huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders

Persoonsgegevens van gastouders en hun huisgenoten worden door Thuis van Huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Thuis van Huis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Gastouder:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Iban nummer en tenaamstelling;
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geslacht;
 • Kopie-Id;
 • VOG;
 • EHBO certificaat;
 • Diploma genoten opleiding i.v.m. eisen gastouder;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, op papieren documenten, in correspondentie en telefonisch

Huisgeno(o)t(en) en personen opgenomen in het persoonsregister

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • VOG.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Je persoonsgegevens worden door Thuis van Huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderbureau Thuis van Huis verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gastouderbureau Thuis van Huis zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderbureau Thuis van Huis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gastouderbureau Thuis van Huis deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gastouderbureau Thuis van Huis kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuisvanhuis.net. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderenWij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Gastouderbureau Thuis van Huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor het verplichte bewaartermijn verwijzen wij u door naar de website van de belastingdienst.

Beveiliging

Gastouderbureau Thuis van Huis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen en alle personen die namens Gastouderbureau Thuis van Huis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Papieren dossiers worden in gesloten ruimte bewaard;
 • Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd;
 • Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens.

 

Gebruik van cookies en aanverwante technieken

Gastouderbureau Thuis van Huis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gastouderbureau Thuis van Huis gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit.

Functionele cookies Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, maken we gebruik van functionele cookies. Wanneer je deze uitschakelt, werken de formulieren niet meer waarmee je je bijvoorbeeld kunt inschrijven of wijzigingen kunt doorgeven.

Analytische cookies Met behulp van analytische cookies meten we het gebruik van onze website. We maken hierbij gebruik van de software van Google (Analytics en Adwords). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (bijvoorbeeld: welke pagina’s worden bekeken, duur van het bezoek, gebruikte zoekwoorden). Hiermee kunnen we onze website en advertenties optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Browserinstellingen Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan, pas dan de browserinstellingen aan. Er verschijnt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. De werkwijze voor het aanpassen van deze instellingen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gastouderbureau Thuis van Huis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen en alle personen die namens Gastouderbureau Thuis van Huis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Papieren dossiers worden in gesloten ruimte bewaard;
 • Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd;
 • Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderbureau Thuis van Huis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thuisvanhuis.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thuisvanhuis.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bijvoorbeeld in het kader van wetswijziging of wijzigingen in bedrijfsactiviteiten

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws

kinderen bij hek
Het uurtarief van een gastouder: Begrip, variatie en waarde

In de zoektocht naar de juiste kinderopvang stuiten veel ouders op de vraag: wat kost een gastouder? Het uurtarief van een gastouder is een belangrijk aspect bij het maken van een keuze voor kinderopvang. Dit tarief kan echter variëren afhankelijk van verschillende factoren. In deze blog verkennen we wat een gastouder gemiddeld kost, waarom dit […]