Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:
➢ Vraagouder: de ouder die opvang vraagt voor zijn of haar kind.
➢ Gastouder: degene die opvang aanbiedt voor het kind van de vraagouder.
➢ Kind: het / de kind(eren) van de vraagouder, waarvoor de opvang wordt geregeld.
➢ Gastouderbureau Thuis van Huis: de organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van vraagouder aan gastouder geschiedt. Het gastouderbureau ziet toe op de kwaliteit van de opvang, die door de gastouder wordt aangeboden. Gastouderbureau Thuis van Huis is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
➢ Bemiddeling: De inspanningsverplichting gericht op in contact brengen van de gastouder met de bij gastouderbureau Thuis van Huis ingeschreven vraagouder, gericht op het sluiten van een overeenkomst tussen de gastouder en de vraagouder inzake de opvang en verzorging van het kind van de vraagouder.
➢ Koppeling: een, na kennismaking, geschikt bevonden bemiddeling tussen gastouder en vraagouder voor de opvang van het kind.
➢ Opvang: de begeleiding en verzorging op de opvanglocatie van het kind door de gastouder, welke aanvangt op het moment dat vraagouder het kind aan de gastouder toevertrouwt en eindigt op het moment dat vraagouder de verzorging van het kind overneemt.
➢ Overeenkomst: het contract tussen gastouderbureau Thuis van Huis en de vraagouder, dan wel de gastouder voor het verlenen van de diensten van gastouderbureau Thuis van Huis.
➢ Opvanglocatie: de locatie waar de opvang van het kind plaatsvindt.
➢ Opvanguren: de uren waarin gastouderopvang wordt geboden aan het kind in de leeftijd van 0-13.
➢ Gastoudervergoeding: het bedrag dat de vraagouder via gastouderbureau Thuis van Huis aan de gastouder voldoet voor de gastouderopvang.
➢ Bureaukosten: de kosten die gastouderbureau Thuis van Huis in rekening brengt aan de vraagouder voor de begeleiding, ondersteuning en controle van de kinderopvang.
➢ Kassiersfunctie: de door de overheid verplicht gestelde doorgeleiding van de gastoudervergoeding door gastouderbureau Thuis van Huis aan de gastouder.
➢ RI: de risico-inventarisaties (controle/inspectie) op hygiëne en veiligheid voor de opvangwoning.
➢ Achterwacht: een volwassen contactpersoon die kinderen opvangt in geval van calamiteiten en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn. Gastouder is verplicht een achterwacht te hebben, wanneer er vier of meer kinderen tegelijk aanwezig zijn.
➢ Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door gastouderbureau Thuis van Huis, bestaande uit een vertegenwoordiging van vraagouders van de geplaatste kinderen.
➢ VOG : Verklaring Omtrent het Gedrag
➢ Website: de door gastouderbureau Thuis van Huis onderhouden internetsite, waar de informatie over de diensten die door gastouderbureau Thuis van Huis worden aangeboden, staan beschreven.
➢ Landelijk Register kinderopvang: het Landelijk Register Kinderopvang waarin gastouder en gastouderbureau Thuis van Huis zijn opgenomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (bemiddelings)overeenkomsten voor de gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint en op alle rechtsverhoudingen tussen gastouderbureau Thuis van Huis, gevestigd te Mierlo en haar gast- en vraagouders.
2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart vraagouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden en zal hiernaar handelen.
2.3 Deze voorwaarden zijn op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar en te allen tijde op de website na te lezen.

Artikel 3 De overeenkomsten

3.1 Gastouderbureau Thuis van Huis sluit met de vraagouder en gastouder ieder afzonderlijk een overeenkomst conform het door gastouderbureau Thuis van Huis ter beschikking gestelde model. De gastouderopvang vindt plaats op basis van de overeenkomsten en met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
3.2 Gastouderbureau Thuis van Huis kan de model overeenkomsten, zoals bedoeld in dit artikel, wijzigen indien zij dat nodig acht. In geval van wijzigingen van de model overeenkomsten gelden tussen partijen de gewijzigde overeenkomsten en komen de eerdere overeenkomsten te vervallen. Partijen dienen in dat geval hun medewerking te verlenen aan het aangaan van de gewijzigde overeenkomsten.
3.3 De overeenkomsten komen tot stand bij ondertekening en worden bekrachtigd door het voldoen aan de formele vereisten. Indien de betreffende gegevens niet binnen redelijke termijn worden overlegd, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand gekomen te zijn. Registratie van de gastouder bij gastouderbureau Thuis van Huis wordt ongedaan gemaakt.2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart vraagouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden en zal hiernaar handelen.
2.3 Deze voorwaarden zijn op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar en te allen tijde op de website na te lezen.

Artikel 4 Bemiddeling

4.1 Vraagouder kan aan deze overeenkomst bij het niet of niet geheel voldoen aan de bemiddelingswensen van vraagouder, jegens gastouderbureau Thuis van Huis geen aanspraken ontlenen.
4.2 Wanneer gastouderbureau Thuis van Huis een geschikte gastouder voor de vraagouder vindt, zullen hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht worden.2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart vraagouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden en zal hiernaar handelen.
2.3 Deze voorwaarden zijn op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar en te allen tijde op de website na te lezen.

Artikel 5 Opvanglocatie

Opvang en verzorging van het kind van vraagouder zal plaatsvinden bij een gastouder.
Indien de kinderopvang aan huis plaatsvindt bij de vraagouder, dan blijft de kinderopvang beperkt tot maximaal 3 dagen per week.2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart vraagouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden en zal hiernaar handelen.
2.3 Deze voorwaarden zijn op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar en te allen tijde op de website na te lezen.

Artikel 6 Verplichtingen gastouder

6.1 Gastouder is verplicht om toestemming van vraagouder te verkrijgen voor het meenemen van het
kind buiten diens leefgebied (woning / wijk).
6.2 In het geval dat gastouder het kind in of op een gemotoriseerd voertuig zal vervoeren, is gastouder
verplicht een inzittenden verzekering af te sluiten. Daarnaast dient de gastouder schriftelijke toestemming
van de vraagouder te hebben, voor het vervoer in of op een gemotoriseerd voertuig.
6.3 Gastouder is verplicht om gastouderbureau Thuis van Huis en vraagouder regelmatig, en in gegeven
geval, onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle relevante informatie met betrekking tot het kind en/of
de opvang.
6.4 Bij een (bijna) ongeval dient de gastouder het Ongevallenregistratieformulier in te vullen. De
gastouder verstrekt binnen een week na het ongeval een kopie van dit formulier aan de vraagouders en
aan gastouderbureau Thuis van Huis. Thuis van Huis zal – afhankelijk van de aard van het ongevalonderzoek
doen. Naar aanleiding van dit onderzoek zal gastouderbureau Thuis van Huis haar
bevindingen terugkoppelen aan de gastouder en de vraagouders.
6.5 Gastouder zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van gastouderbureau Thuis
van Huis kan worden geschaad.
6.6 Gastouder is verplicht om de regels die beschreven staan in het pedagogisch beleidsplan, protocol
wiegendood en protocol kindermishandeling, incl. meldcode, nauwkeurig na te leven.
6.7 Gastouder is verplicht een achterwacht te hebben, wanneer er meer dan vier kinderen tegelijk
aanwezig zijn, om in geval van calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig te kunnen zijn.
6.8 Gastouder dient een goede telefonische bereikbaarheid, voor zowel vraagouder als gastouderbureau
Thuis van Huis te hebben tijdens de opvang van het kind.
6.9 Met betrekking tot de controles ten aanzien van de naleving van de eisen op grond van de wet
kinderopvang en aanverwante regelingen door de gastouder, is gastouderbureau Thuis van Huis in haar
hoedanigheid van kwaliteitsbewaker, te allen tijde bevoegd steekproefsgewijs controles uit te voeren in
en bij de opvanglocatie teneinde te beoordelen in hoeverre de door de overheid en/of gastouderbureau
Thuis van Huis gestelde eisen worden nageleefd. In die hoedanigheid is gastouderbureau Thuis van Huis
ook gerechtigd om indien noodzakelijk en/of op verzoek van de Belastingdienst, Gemeente en GGD,
informatie omtrent de vraagouder en de gastouder uit te wisselen met de Belastingdienst, Gemeente en
GGD2.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart vraagouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden en zal hiernaar handelen.
2.3 Deze voorwaarden zijn op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar en te allen tijde op de website na te lezen.

Artikel 7 Risico Inventarisatie (RI)

7.1 Gastouderbureau Thuis van Huis vult RI tezamen met de verantwoordelijke van de opvanglocatie
volledig in voordat de opvang aanvangt. Daar waar ‘actie nodig’ is, wordt ingevuld ‘door wie’ en ‘wanneer’
de actie wordt ondernomen. Indien vraagouder voor die actie verantwoordelijk is, verklaart vraagouder
hierbij de actie binnen de gestelde termijn te ondernemen. Indien gastouder voor die actie
verantwoordelijk is, verklaart gastouder hierbij de actie binnen de gestelde termijn met goed gevolg te
ondernemen.
7.2 De RI moet ingevuld en akkoord verklaart worden, voordat de opvang van start kan gaan.
7.3 Vraag- en gastouder zijn verplicht mee te werken aan controle op de naleving van de RI door
gastouderbureau Thuis van Huis, dan wel de daartoe aangewezen overheidsinstantie. Deze controle zal
jaarlijks geschieden. De RI is voor ouders en gastouder inzichtelijk op hun persoonlijke portal.

Artikel 8 Afmelding / ophalen / ziekte kind

8.1 Indien de vraagouder afmeldt, met een reden, anders dan ziekte van het kind, vakanties en
feestdagen, dient dit minimaal 7 (zeven) dagen voor de afgesproken aanvangstijd te gebeuren. Zodra de
afmelding binnen 7 (zeven) dagen plaats vindt, mag de gastouder deze uren declareren.

8.2 De gastouder en de vraagouder zijn verplicht om vakanties en feestdagen waarop opvang en
verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, dit zo vroeg mogelijk, uiterlijk een
maand van te voren aan elkaar te melden. Indien de vraagouder niet uiterlijk 1 maand van tevoren
afmeldt, blijft bij de vraagouder de verplichting bestaan het honorarium voor de afgesproken tijden/dagen
door te betalen.
8.3 Onder vakantie wordt verstaan;
- meer dan twee aaneengesloten dagen vrij, en/of;
- meer dan twee dagen binnen één week vrij, en/of;
- wanneer het kind max één dag per week naar de opvang komt, en van deze dag meer
dan twee aaneengesloten weken geen gebruik wordt gemaakt
In deze gevallen dient daarom minimaal een maand van tevoren aangegeven te worden, anders mag de
gastouder de uren declareren.
8.4 Bij ziekte van het op te vangen kind, stelt de vraagouder de gastouder hiervan zo spoedig mogelijk in
kennis en vindt er overleg plaats over de mogelijkheid van de opvang. De eerste 7 (aaneengesloten)
ziektedagen worden aan de gastouder doorbetaald volgens de schriftelijk overeengekomen vergoeding.
Mocht de ziekte langer duren dan 7 aaneengesloten dagen, dan is de vraagouder voor de resterende
ziektedagen geen vergoeding verschuldigd aan de gastouder.
8.5 Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van langdurige ziekte van het kind, of wanneer vakantie
opgenomen wordt in de laatste 1 maand van de opvang, dient de vraagouder de bureaukosten en de
kosten van de gastouder door te betalen gedurende de resterende periode van deze 1 maand.
Gedurende de opzegtermijn dient er te worden afgerekend conform de overeengekomen contracturen,
zonder rekening te houden met eventuele vrije dagen.
8.6 De afmelding door zowel gastouder als vraagouder, dient schriftelijk te gebeuren om misverstanden
te voorkomen.
8.7 Mochten de afspraken wijzigen, om welke reden dan ook, dan geeft de vraagouder dit schriftelijk aan
de gastouder door.
8.8 Vraagouder dient door te geven wanneer het kind door een ander opgehaald wordt. De gastouder
dient om legitimatie van de betreffende persoon te vragen, voor het meegeven van het kind aan deze
persoon.
8.9 Bij absentie van gastouder kan vraagouder een verzoek doen aan Thuis van Huis om naar een
vervangende gastouder in de omgeving te zoeken. Dit verzoek kan gedaan worden als gastouder of
vraagouder per e-mail hierom vraagt met een kopie naar vraagouder respectievelijk naar gastouder.
8.10 Gastouder en vraagouder kunnen in onderling overleg afwijken van de bepalingen van dit artikel. In
dat geval dienen de gewijzigde afspraken schriftelijk te worden vastgelegd en dient Gastouderbureau
Thuis van Huis een kopie van de gewijzigde afspraken te ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag Kinderopvangtoeslag

9.1 De kinderopvangtoeslag wordt door de vraagouder aangevraagd, vraagouder blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor de door hen aangevraagde kinderopvangtoeslag
9.2 Vraagouder staat er voor in dat het aantal opgegeven oppasuren overeenkomt met de
werkelijkheid en dat de aanvraag kinderopvangtoeslag correct is.
9.3 Vraagouder vrijwaart gastouderbureau Thuis van Huis voor bewust of onbewust teveel opgegeven
uren en voor terugvordering door de belastingdienst van ten onrechte toegekende kinderopvangtoeslag.

Artikel 10 Urenregistratie

De gastouder vult de uren in door in te loggen via de website www.thuisvanhuis.net Met de maandstaten
via internet vult de gastouder via haar eigen gastouderpagina de maandstaten in. Daarna verstuurd de
gastouder ze op een eenvoudige manier aan de vraagouder. De vraagouder kan op haar beurt de uren
goedkeuren.
Wanneer gastouder en vraagouder een vast aantal contracturen per maand overeengekomen zijn, dient
de gastouder alleen evt. extra of minuren via internet maandstaten in te vullen.
In verband met de tijdigheid van de betalingen dienen de maandstaten vóór de 23e van de maand
verstuurd te worden. Voor de opvanguren tussen de 23e en de laatste dag van de maand wordt
uitgegaan van het aantal opvanguren dat vooraf overeengekomen is. Wanneer na de 23e van de maand
de uren voor de laatste 8 of 9 dagen anders blijken te zijn dan in de betreffende maandstaat vermeldt,
dienen deze afwijkingen in de volgende maand verwerkt te worden. Het aantal extra of minder uren
dienen in de eerste week toegevoegd/verminderd te worden. Dit dient in de toelichting die de gastouder
bij de maandstaat mee kan sturen naar de vraagouder nader beschreven te worden.
Voor de 26e van de maand dient de vraagouder de maandstaat geaccordeerd te hebben. Indien de
vraagouder niet heeft gereageerd zal aangenomen worden dat de registratie van de gastouder akkoord
bevonden is en zal automatisch geaccordeerd worden.
Het geaccordeerde aantal uren per maand zal voor de jaaropgave gebruikt worden, zowel voor de
vraagouder als de gastouder.
Vanaf de 26e van de maand incasseert gastouderbureau Thuis van Huis de vergoedingen bij de
vraagouder,. nadat de vraagouder een factuur heeft ontvangen. Gezien de tijd dat incasso via IBAN in
beslag neemt bij de bank, zal het bedrag,2 werkdagen nadat gastouderbureau Thuis van Huis de incasso
ingediend heeft van uw rekening afgeschreven worden.
Gastouderbureau Thuis van Huis staat er voor in dat de gastoudervergoeding binnen vijf werkdagen na
bijschrijving op de rekening van gastouderbureau Thuis van Huis aan de gastouder op de opgegeven
bankrekening wordt voldaan.

Artikel 11 Vergoeding gastouder

11.1 De hoogte van de gastoudervergoeding is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief, zoals
vermeld in de overeenkomst gastouder-vraagouder. De vraagouder is de gastouder een vergoeding
verschuldigd voor de gastouderopvang als zodanig.
11.2 De hoogte van de gastoudervergoeding is gebaseerd op de overeengekomen uren
gastouderopvang zoals vermeld in de overeenkomst gastouder-vraagouder, vermeerderd met eventuele
additionele door de vraagouder afgenomen uren die, tegen het einde van de periode als genoemd in
Artikel 10 van de Algemene voorwaarden, geregistreerd zijn.
11.3 De hoogte van de gastoudervergoeding als bedoeld in lid 2 wordt als volgt bepaald; het aantal uren
gastouderopvang, vermenigvuldigd met het uurtarief als bedoeld in lid 1.
11.4 De betaling van de gastoudervergoeding door de vraagouder aan de gastouder geschiedt uitsluitend
via gastouderbureau Thuis van Huis. Gastouderbureau Thuis van Huis vervult daarmee de
kassiersfunctie. De kassiersfunctie is een dienst van gastouderbureau Thuis van Huis en leidt in geen
geval tot het overnemen van de betalingsverplichting van de vraagouder door gastouderbureau Thuis van
Huis.

Artikel 12 Betaling vergoedingen

12.1 Het risico van het niet, niet op tijd of niet volledig ontvangen van de vergoedingen van de
vraagouder rust volledig bij de gastouder zelf. De gastouder kan gastouderbureau Thuis van Huis daar
niet op aanspreken.
12.2 Indien vraagouder zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan gastouderbureau Thuis van
Huis de gastoudervergoeding over de betreffende maand niet uitbetalen aan de gastouder. Indien
vraagouder het achterstallige bedrag heeft betaald kan gastouderbureau Thuis van Huis pas weer
overgaan tot uitbetalen van vergoeding aan gastouder.
12.3 Gastouderbureau Thuis van Huis is niet aansprakelijk voor financiële gevolgen voor de vraagouder
indien gastouder niet wordt opgenomen in het landelijk register van gastouders.

Artikel 13 Bureaukosten

13.1 Gastouderbureau Thuis van Huis berekent bureaukosten voor de begeleiding, ondersteuning,
bemiddeling, kassiersfunctie en controle. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht bij de
vraagouder en zijn verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin de opvang begint. Betaling
van bureaukosten geschiedt vervolgens te allen tijde, dus ook tijdens vakanties en ziekte.
13.2 Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van langdurige ziekte van het kind, of wanneer vakantie
opgenomen wordt in de laatste 1 maand van de opvang, dient de vraagouder de bureaukosten en de
kosten van de gastouder door te betalen gedurende de resterende periode van deze 1 maand.
Gedurende de opzegtermijn dient er te worden afgerekend conform de overeengekomen contracturen,
zonder rekening te houden met vrije dagen.
13.3 De bureaukosten bedragen € 0,70 per opvang uur per kind. Dit met een minimum van € 42, - en een
maximum van € 105, - per maand per gezin.
13.4 De bureaukosten worden berekend over het werkelijk aantal afgenomen uren per maand met een
minimum van € 42, -.
13.5 Eventuele legeskosten die gemeentes in rekening kunnen brengen voor de inschrijving van een
gastouder in het landelijk register zijn voor rekening van de gastouder wanneer de opvang bij de
gastouder thuis plaats vindt, danwel voor de vraagouder, wanneer het opvang aan huis betreft. Extra
kosten die door gemeentes in rekening worden gebracht voor het niet op tijd voldoen van de legeskosten
zijn ook voor rekening van de gastouder, resp. vraagouder.
13.6 Wanneer het opvang aan huis betreft en de gastouder besluit zelf te stoppen, of door
gastouderbureau Thuis van Huis gestopt dient te worden, wanneer de gastouder niet aan gestelde eisen
voldoet, binnen een termijn van 6 maanden, dient de legeskosten door de gastouder terugbetaald te
worden aan de vraagouder.

Artikel 14 Facturatie en betaling

14.1 De vraagouder ontvangt maandelijks van gastouderbureau Thuis van Huis een betalingsoverzicht
waarop de gastoudervergoeding en bureaukosten gespecificeerd zijn. De gastouder ontvangt
maandelijks een betalingsoverzicht, waarop de gastoudervergoeding per kind gespecificeerd is.
14.2 Gast- en vraagouder geven toestemming voor automatische incasso van kosten voor opvang,
bureaukosten en correcties over en weer, wat mede blijkt uit een ondertekende machtiging tot
automatische incasso van vraagouder en gastouder. Gastouderbureau Thuis van Huis draagt zorg voor
de uitbetaling van de gastoudervergoeding aan de gastouder namens de vraagouder.
14.3 Indien de vraagouder geen gebruik wenst te maken van automatische incasso dient het
verschuldigde bedrag voor het einde van desbetreffende maand op rekening van gastouderbureau Thuis
van Huis bijgeschreven te zijn, op IBAN nr NL66RABO0108398986 t.n.v. GOB Thuis van Huis onder
vermelding van;

- relatienummer vraagouder
- factuurnummer
- desbetreffende maand
14.4 Gastouderbureau Thuis van Huis staat er voor in dat de gastoudervergoeding binnen vijf dagen na
bijschrijving op de rekening van gastouderbureau Thuis van Huis aan de gastouder op de opgegeven
bankrekening wordt voldaan.

Artikel 15 Fouten in betalingsverkeer en wanbetaling

15.1 Indien door gastouderbureau Thuis van Huis onjuiste bedragen worden geïncasseerd, wordt dit zo
spoedig mogelijk gecorrigeerd door middel van correctie-incasso’s en correctie-doorstortingen. Vraag- en
gastouder zijn verplicht hieraan mee te werken en verklaren correctie-incasso’s niet te zullen laten
storneren. Indien de correctie-incasso’s desondanks door vraag- en/of gastouder worden gestorneerd,
kunnen zowel vraag- als gastouder van verdere incasso’s worden uitgesloten, met uitzondering van de
incasso’s van bureaukosten.
15.2 Aangezien gastouderbureau Thuis van Huis slechts incasseert teneinde doorstorting namens de
incassant mogelijk te maken, zal een stornering van geïncasseerde bedragen direct leiden tot een
correctie-incasso van de doorgestorte bedragen. Het wordt gastouder en vraagouders dan ook
aangeraden om gestorte bedragen gedurende 7 dagen op de bankrekening te laten staan teneinde
correctie-incasso’s mogelijk te maken.
15.3 Indien een correctie-incasso niet mogelijk blijkt te zijn en daardoor gastouderbureau Thuis van Huis
geldbedragen heeft voorgeschoten, zijn zowel vraag- als gastouder aansprakelijk voor de hieruit
voortvloeiende vermogensschade van gastouderbureau Thuis van Huis. Beiden kunnen in rechte worden
aangesproken om de ontstane schuld aan gastouderbureau Thuis van Huis te voldoen. Gastouderbureau
Thuis van Huis behoudt zich het recht voor om kinderopvangtoeslag te laten storten op haar
bankrekening, ter verrekening van de openstaande bedragen. De gastouderovereenkomst kan niet
worden opgezegd voordat de gehele schuld van vraag- en/of gastouder aan gastouderbureau Thuis van
Huis is voldaan.
15.4 Indien de incasso gedurende 3 of meer factuurmaanden achter elkaar worden gestorneerd, kan de
vraagouder van verdere incasso worden uitgesloten. Gastouderbureau Thuis van Huis ontleent zich het
recht de vraagouder te verplichten voortaan zelf de factuur te voldoen.
15.5 Indien een incasso wordt gestorneerd ontvangt de vraagouder hierover een mail. De vraagouder
dient het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen na dagtekening van de mail te voldoen. Het
verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op IBANnr. NL66RABO0108398986 t.n.v. GOB Thuis
van Huis en onder vermelding van;
- Relatie nummer vraagouder
- Factuurnummer
- Desbetreffende maand
15.6 Indien de vraagouder geen gebruik wenst te maken van automatische incasso en het verschuldigde
bedrag niet voor het einde van desbetreffende maand op rekening van gastouderbureau Thuis van Huis
bijgeschreven is, ontvangt de vraagouder hierover een mail. De vraagouder dient het verschuldigde
bedrag binnen 5 dagen na dagtekening van de mail te voldoen. Het verschuldigde bedrag dient
overgemaakt te worden op IBANnr. NL66RABO0108398986 t.n.v. GOB Thuis van Huis en onder
vermelding van;
- Relatie nummer vraagouder
- Factuurnummer
- Desbetreffende maand

15.7 Indien de betaling na deze eerste herinnering uitblijft, zullen er administratiekosten in rekening
worden gebracht ter hoogte van 25 euro. De vraagouder ontvangt hierover nogmaals een mail met het
verzoek het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen na dagtekening van de mail te voldoen. Het
verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op IBANnr. NL66RABO0108398986 t.n.v. GOB Thuis
van Huis en onder vermelding van;
- Relatie nummer vraagouder
- Factuurnummer
- Desbetreffende maand
15.8 Bij het uitblijven van betaling na de tweede herinnering wordt een incassoprocedure opgestart. De
kosten daarvan komen voor rekening van de vraagouder.

Artikel 16 Verzekeringen

16.1 De gastouder verklaart een adequate verzekering voor de dekking van schade aan derden te
hebben gesloten voor de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen gastouder en
vraagouder. Deze verzekering dient de financiële risico’s te dekken die verbonden zijn aan de
zelfstandige uitoefening van een beroep (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) of bedrijf
(bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) in het algemeen en de opvang van kinderen in het bijzonder.
16.2 De gastouder verplicht zich tot het gesloten hebben van een inzittenden verzekering als zij op enig
moment van een gemotoriseerd voertuig gebruik maakt voor de uitoefening van haar opvang en
verzorgingsactiviteiten in het kader van een overeenkomst.

Artikel 17 Uitsluiten aansprakelijkheid

17.1 Gastouderbureau Thuis van Huis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is
ontstaan tijdens - of verband houdende met - de opvang en verzorging van een kind van de vraagouder
door de gastouder en draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderopvang door de
gastouder.
17.2 Gastouderbureau Thuis van Huis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of
verantwoordelijkheid van wat vraagouder en de gastouder onderling rechtstreeks overeenkomen, zoals
bijvoorbeeld - doch niet beperkt tot - op het gebied van de opvang c.q. verzorging van het kind.
17.3 Gastouderbureau Thuis van Huis ziet toe op naleving van alle wettelijke bepalingen, waaronder
overlegging door gastouder van de- door gemeente te verstrekken- Verklaring Omtrent het Gedrag.
17.4 Gastouderbureau Thuis van Huis levert naar beste weten haar diensten. Gastouderbureau Thuis
van Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (vermogens-) schade. Gastouderbureau Thuis
van Huis erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door de vraagouder zijn
verstrekt, danwel door het gastouderbureau verstrekte adviezen.
17.5 Op het moment dat beide partijen (gastouder en vraagouder) akkoord gaan met afwijkingen anders
dan het advies in de RI door gastouderbureau Thuis van Huis, acht gastouderbureau Thuis van Huis zich
niet aansprakelijk voor eventuele schade.
17.6 Boetes kunnen nooit en te nimmer worden verhaald op gastouderbureau Thuis van Huis of diens
wettelijke partijen.
17.7 Door de belastingdienst terug geëiste gelden kunnen nooit en te nimmer op gastouderbureau Thuis
van Huis worden verhaald.
17.8 Gastouderbureau Thuis van Huis is binnen het kader van de overeengekomen activiteiten vrij in de
wijze waarop zij deze verricht. Gastouderbureau Thuis van Huis is niet ondergeschikt aan de vraagouder
en/of gastouder.

Artikel 18 Klachten

18.1 Gastouder en vraagouder kunnen bij gastouderbureau Thuis van Huis klachten indienen via
klachten@thuisvanhuis.net of per brief. Dit dient binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan van de
klacht te geschieden, op straffe van verval. De klager ontvangt binnen twee weken een bevestiging dat
zijn klacht in behandeling is genomen.
18.2 De klacht zal worden behandeld aan de hand van het door gastouderbureau Thuis van Huis
vastgestelde klachtenregeling, deze kunt u vinden op de website.
18.3 Klager kan er ook voor kiezen een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang,
Postbus 90600 te 2509 LP Den Haag.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Indien er door een van buiten komende omstandigheid- waarop gastouderbureau Thuis van Huis
geen invloed heeft kunnen uitoefenen een overmacht situatie ontstaat, is gastouderbureau Thuis van
Huis jegens de vraagouder niet schadeplichtig.
19.2 Indien gastouderbureau Thuis van Huis bij het intreden van de situatie van overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitgevoerde gedeelte te declareren.

Artikel 20 Meningsverschillen

In geval van een meningsverschil, waarvan al sprake is indien één der partijen redelijkerwijs zich op het
standpunt kan stellen dat er een verschil van mening is, zullen partijen in onderling overleg treden
teneinde het mengingsverschil op te lossen. Daarbij geldt dat vraagouder en gastouder op voet van
gelijkheid zullen staan. Indien ondanks dit overleg het verschil van mening blijft bestaan, zullen partijen
de hulp van Gastouderbureau Thuis van Huis inroepen.

Artikel 21 Reputatie Gastouderbureau Thuis van Huis

Gastouder en vraagouder zullen zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van
gastouderbureau Thuis van Huis kan worden geschaad.

Artikel 22 Toezending elektronische informatie en verwerking persoonsgegevens

De gastouder en vraagouder zijn akkoord met de verzending van elektronische berichten waaronder
nieuwsbrieven, formulieren, informatiebrieven, en bevestiging beëindiging overeenkomst. Verder zijn de
gastouder en vraagouder akkoord met de verwerking en bewaring van de persoonsgegevens, mits de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 23 Wijzigingen in omstandigheden

Elke verandering in omstandigheden van de gastouder en vraagouder die relevant is voor de bemiddeling
bij het tot stand brengen en het begeleiden van opvang of voor de opvang en verzorging van het kind van
de vraagouder dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan Gastouderbureau Thuis van Huis.

Artikel 24 Wijzigingen in overeenkomst

Wijzigingen in deze overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht
indien beide partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend. Prijswijzigingen en wijziging in
contracturen zullen minimaal één maand voor de wijziging aangekondigd worden.

Artikel 25 Duur en beëindiging

25.1 Partijen kunnen de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 (één) maand, per elke
eerste dag van de maand, schriftelijk opzeggen. Houdt men zich niet aan het opzegtermijn van deze
termijn, dan is gastouderbureau Thuis van Huis gerechtigd het bedrag voor één maand te factureren bij
het geldend tarief.
25.2 Gastouderbureau Thuis van Huis is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder
gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding, in het geval dat:
a. de vraagouder dan wel gastouder te kort komt in de nakoming van diens verplichtingen waaronder ten
aanzien van gastouder in ieder geval wordt begrepen:
(I) het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen:
(II) het niet bieden van goede en veilige opvang
(III) het niet tijdig en/of niet meewerken aan het invullen en uitvoeren van de RI
(IV) iets doen of nalaten waardoor de reputatie van Gastouderbureau Thuis van Huis kan worden
geschaad en ten aanzien van vraagouder in ieder geval wordt begrepen:
b. Vraagouder failliet verklaard wordt of surseance van betaling aanvraagt;
c. Vraagouder het in artikel 14 factuurbedrag niet binnen de daar gestelde termijn voldoet

Artikel 26 Looptijd Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen een tijdelijk karakter hebben indien er binnen de branche ook ten
behoeve van de gastouderopvang Algemene Voorwaarden worden afgesloten, die dan voor de gehele
sector gastouderopvang algemeen bindend worden verklaard.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle door gastouderbureau Thuis van Huis verrichte handelingen, waaronder de door ons gesloten
overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.